รายวิชาที่มีอยู่

             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานหรือซูโดโค้ด  ประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
กฎเกณฑ์ของภาษาซี  โครงสร้างภาษาซี การกำหนดชนิดของตัวแปรแบบต่างๆ
ตัวดำเนินการสัมพันธ์ ตัวดำเนินการทางตรรกะ  ลำดับในการดำเนินการ 
             การจัดรูปแบบในการรับและการแสดงผลข้อมูล ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรม 
การใช้คำสั่ง if , if – else , if – else if , switch , for ,while , do – while  
ฟังก์ชันในภาษาซี  แถวลำดับ ตัวชี้  สามารถใช้ภาษาซีวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ 
และนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม


             ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย
มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
            องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐานในการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีเสมือน
จริง การเป็นพลเมืองดิจิทัล การป้องกันตัวเองและผู้อื่น กฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัล
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ
ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ การทำงานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

             ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง การใช้งานคำสั่ง
Structure Query Language (SQL) การเขียนฟังก์ชัน การใช้งาน Properties Event
และ Method การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การสร้างเมนู การเขียนโปรแกรมหลัก 
             การใช้งาน Project Manager การสร้างแผ่น Setup Disk การเรียกใช้ฟังก์ชัน
Windows API สามารถใช้ Visaul Foxpro 9.0 แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และนำประโยชน์ที่ได้รับ
ไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม