Available courses

             ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาซี จุดเด่นของภาษาซี
โครงสร้างและกฎเกณฑ์ของภาษาซี  การกำหนดชนิดข้อมูลตัวแปรแบบต่างๆ

ตัวดำเนินการสัมพันธ์ ตัวดำเนินการทางตรรกะ ลำดับในการดำเนินการ 
การเขียนผังงานหรือซูโดโค้ด
             การจัดรูปแบบในการรับและการแสดงผลข้อมูล ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรม 
การใช้คำสั่ง if , if – else , if – else if , switch , for ,while , do – while  
ฟังก์ชันในภาษาซี  แถวลำดับ ตัวชี้  ข้อมูลชนิดโครงสร้าง การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
สามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้


             ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย
มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
            องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐานในการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีเสมือน
จริง การเป็นพลเมืองดิจิทัล การป้องกันตัวเองและผู้อื่น กฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัล
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ
ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ การทำงานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

            ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ  ออกแบบสร้างหรือพัฒนาผลงานสําหรับแก้ปัญหา
            คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใช้ความรู้ทักษะและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย
คํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนําเสนอผลงาน

             ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง การใช้งานคำสั่ง
Structure Query Language (SQL) การเขียนฟังก์ชัน การใช้งาน Properties Event
และ Method การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การสร้างเมนู การเขียนโปรแกรมหลัก 
             การใช้งาน Project Manager การสร้างแผ่น Setup Disk การเรียกใช้ฟังก์ชัน
Windows API สามารถใช้ Visaul Foxpro 9.0 แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และนำประโยชน์ที่ได้รับ
ไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม