Available courses

             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานหรือซูโดโค้ด  ประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
กฎเกณฑ์ของภาษาซี  โครงสร้างภาษาซี การกำหนดชนิดของตัวแปรแบบต่างๆ
ตัวดำเนินการสัมพันธ์ ตัวดำเนินการทางตรรกะ  ลำดับในการดำเนินการ 
             การจัดรูปแบบในการรับและการแสดงผลข้อมูล ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรม 
การใช้คำสั่ง if , if – else , if – else if , switch , for ,while , do – while  
ฟังก์ชันในภาษาซี  แถวลำดับ ตัวชี้  สามารถใช้ภาษาซีวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ 
และนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม


             ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย
มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
            องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐานในการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีเสมือน
จริง การเป็นพลเมืองดิจิทัล การป้องกันตัวเองและผู้อื่น กฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัล
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ
ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ การทำงานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

            ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงาน
สําหรับแก้ปัญหาที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใช้ความรู้ ทักษะและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย
คํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนําเสนอผลงาน

             ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง การใช้งานคำสั่ง
Structure Query Language (SQL) การเขียนฟังก์ชัน การใช้งาน Properties Event
และ Method การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การสร้างเมนู การเขียนโปรแกรมหลัก 
             การใช้งาน Project Manager การสร้างแผ่น Setup Disk การเรียกใช้ฟังก์ชัน
Windows API สามารถใช้ Visaul Foxpro 9.0 แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และนำประโยชน์ที่ได้รับ
ไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม