Available courses

             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานหรือซูโดโค้ด  ประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
กฎเกณฑ์ของภาษาซี  โครงสร้างภาษาซี การกำหนดชนิดของตัวแปรแบบต่างๆ
ตัวดำเนินการสัมพันธ์ ตัวดำเนินการทางตรรกะ  ลำดับในการดำเนินการ 
             การจัดรูปแบบในการรับและการแสดงผลข้อมูล ชุดคำสั่งควบคุมโปรแกรม 
การใช้คำสั่ง if , if – else , if – else if , switch , for ,while , do – while  
ฟังก์ชันในภาษาซี  แถวลำดับ ตัวชี้  สามารถใช้ภาษาซีวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ 
และนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม


             ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง การใช้งานคำสั่ง
Structure Query Language (SQL) การเขียนฟังก์ชัน การใช้งาน Properties Event
และ Method การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การสร้างเมนู การเขียนโปรแกรมหลัก 
             การใช้งาน Project Manager การสร้างแผ่น Setup Disk การเรียกใช้ฟังก์ชัน
Windows API สามารถใช้ Visaul Foxpro 9.0 แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และนำประโยชน์ที่ได้รับ
ไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม