Available courses

               ศึกษาหลักการแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิด 
การเขียนแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
โครงสร้างของโปรแกรมภาษา  นิพจน์  ตัวแปร  ตัวคงที่  ตัวดำเนินทางคณิตศาสตร์
การแปลงชนิดข้อมูล 
การกำหนดค่าจากข้อมูลหลายชนิด  การจัดรูปแบบการรับ
และแสดงผลข้อมูล การควบคุมโปรแกรม  การประยุกต์การเขียนโปรแกรม
  
               เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันและมีจริยธรรม


              ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล
อย่างปลอดภัยมีจริยธรรมและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆที่คำนึงถึงจริยธรรม  ลิขสิทธิ์ 
ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย
              หลักการของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ             ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง การใช้งานคำสั่ง
Structure Query Language (SQL) การเขียนฟังก์ชัน การใช้งาน Properties Event
และ Method การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การสร้างเมนู การเขียนโปรแกรมหลัก 
             การใช้งาน Project Manager การสร้างแผ่น Setup Disk การเรียกใช้ฟังก์ชัน
Windows API สามารถใช้ Visaul Foxpro 9.0 แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และนำประโยชน์
ที่ได้รับไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม

              วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  
วิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจ
เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
              ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  ทรัพยากรเพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาผลงาน
สำหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน  เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย  รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา


            ศึกษาเกี่ยวกับภาษา HTML , CSS และ Google Apps Script  การใช้งาน
Google form  ร่วมกับคำสั่ง Apps Script  ส่วนประกอบต่างๆ ใน Google Sheets 
วิธีการการเข้าถึง  การใส่ค่า การดึงค่า  การเพิ่มข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การลบและ
การค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง Apps Script   
            ประยุกต์ใช้ภาษา HTML , CSS  และ Google Apps Script  สร้าง Web App
อย่างง่ายได้  สามารถนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
อย่างรู้เท่าทันและมีจริยธรรม